Teenuse osutamise üldtingimused

  1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad tüüptingimused sätestavad Reform Financial OÜ (edaspidi Käitleja)poolt jäätmevaldajale (edaspidi Tellija) osutatavate jäätmekäitlusteenuste (edaspidi Teenused) põhilised tingimused (edaspidi Üldtingimused).

1.2 Käesolevad jäätmekäitlusteenuste osutamise Üldtingimused määravad kindlaks  suuremõõduliste jäätmete; ehitus-ja lammutustöödel tekkivate jäätmete; haljastusjäätmete ning majapidamisjäätmete  käitlemise tingimused.

  1. TEENUSE OSUTAMINE

2.1 Käitleja osutab Tellijale Teenuseid sätestatud tasu eest, mis on esile toodud  Üldtingimustes ja Müügitingimustes ning Hinnakirjas.

2.2 Käitleja paigaldab temalt rendile võetud  jäätmemahuti tellimuses ettenähtud ajaks ja näidatud asukohta ning alustab jäätmemahutite teenindamist tellimusese kinnituses määratud kuupäevast alates.

2.3 Tellija kindlustab Käitlejalt renditud jäätmemahuti säilimise ja korrashoiu.

2.4 Tellija tagab Käitleja ligipääsu jäätmemahutite asukohale, s.h tagab lukustatud väravate avamise, võimaldab jäätmeveokitele juurdepääsu jäätmemahutitele mööda kõvakattega teed, hoiab ligipääsutee puhtana, talvel lume- ja jäävabana ning tagab, et koerad ei omaks võimalust rünnata Käitleja töötajaid. Ligipääsutee laius peab olema vähemalt 4 m ja vaba kõrgus tee kohal vähemalt 6 m.

2.5 Tellija tohib paigutada jäätmemahutisse ainult neid jäätmeliike, mille osas on Käitlejaga kokku lepitud.

2.6 Käitleja korraldab jäätmemahutite tühjendamise vastavalt tellimuse kinnituses näidatud ajale või tellimuse alusel tühjendamisel üldjuhul 1 (ühe) tööpäeva jooksul Tellijalt  jäätmemahuti täitmise kohta teate saamisest, kui Tellija ja Käitleja ei lepi kokku teisiti.

2.7 Jäätmete käitlemisel läheb jäätmete valdus ja omandiõigus üle Käitlejale alates jäätmemahutite tühjendamise momendist Käitleja poolt, v.a. Üldtingimuste punkti 3.1 rikkumisel, millisel juhul jäätmemahuteid ei tühjendada ning Tellija jääb jäätmevaldajaks.

  1. JÄÄTMETE KÄITLEMINE

3.1 Mahutitesse on keelatud paigaldada:

– tule-ja plahvatusohtlikke jäätmeid;

– vedelaid jäätmeid;

– ohtlikke jäätmeid;

– käimlajäätmeid;

– kogumiskaevude setteid;

– erikäitlust vajavaid jäätmeid;

– aineid ja esemeid, mis võivad Käitleja töötajaid ohustada;

– aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete, oma kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada jäätmemahuteid;

– tuhka, mille kuumus ületab 30 oC.

3.2 Jäätmemahutite täismass on piiritletud prügiveoki maksimaalse lubatud kandevõimega ja ei tohi ületada 5-10 m3 konteinerite puhul 8 tonni ning 15 m3-20 m3 puhul kuni 13 tonni

3.3 Jäätmemahutite maksimaalne maht on piiritletud konteineri ülaservaga. Konteinerit ei ole lubatud täita kõrgemale kui selle ülaserv.

3.4 Juhul, kui Tellija paigaldab jäätmete eraldi sorteerimiseks mõeldud jäätmemahutitesse sorteerimata ehitusjäätmeid või muid sorteeritud jäätmeliike kui Käitlejaga eelnevalt kokkulepitud, käsitletakse kõiki jäätmemahutisse paigutatud jäätmeid sorteerimata ehitusjäätmetena. Sellisel juhul esitatakse Tellijale segaehitusprahi arve vastavalt kehtivale hinnakirjale.

  1. HINNAKIRI JA HINNAKIRJA MUUTMINE

4.1 Käitleja teenuste Hinnakiri on teenuse osutamise lahutamatuks osaks. Kehtiv hinnakiri on esitatud veebilehel………………………………………………

4.2 Käitlejal on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisuse tagamise eesmärgil. Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist Käitleja veebilehel. Kui Tellija edastas oma tellimuse ennem hinnakirja muudatuste jõustumist, siis Tellija jaoks kehtib tellimise edastamise ajal kehtinud Hinnakiri.

  1. TEENUSE EEST TASUMISE KORD

5.1 Käitleja töötab ettemaksu alusel ja võtab tellimuse töösse kui laekunud on 100 % tellimuse maksumusest. Müügileping loetakse sõlmituks alates makse laekumisest Käitleja arvelduskontole. Kui makse ei ole tellimuse täitmise hetkeks laekunud, siis loetakse seda sooviks tellimusest loobuda ja me tühistame tellimuse.

5.2 Tellimuse tasumisel saab Tellija valida endale sobiva makseviisi:

5.2.1  Ülekandega pangakontole – Tellija tasub 100 % tellimuse maksumusest ettemaksuarve arve alusel peale teenuse  vormistamist. Tellijatele, kes esitavad tellimuse veebist ………………………. kaudu saadetakse ettemaksuarve automaatselt tellimuses näidatud e-posti aadressile. Telijatele, kes esitavad tellimuse telefoni teel saadab klienditeenindaja ettemaksuarve pärast tellimuse sisestamist.

5.2.2 Pangalingiga – Tellija tasub 100 % tellimuse maksumusest koheselt peale teenuse vormistamist. Peale teenuse vormistamist ning sobiva internetipanga valimist suunatakse Klient internetipanka, kus ta näeb eeltäidetud maksekorraldust. Peale maksekorralduse kinnitamist lahkuda internetipangast vajutades nuppu “Tagasi kaupmehe juurde».

5.2.3 Krediitkaardiga – Klient tasub 100 % tellimuse maksumusest koheselt peale teenuse vormistamist. Peale krediitkaardimakse valiku tegemist klient suunatakse automaatselt krediitkatdiga maksmisele.

  1. VASTUTUS

6.1 Pooled vastutavad täielikult Üldtingimustest tulenevate kohustuste rikkumiste eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav vääramatu jõu tõttu.

6.2 Pooled vastutavad kõikide isikute (sealhulgas oma töötajate, teenistujate ja alltööettevõtjate) tegevuse või tegevusetuse eest, keda nemad oma kohustuste täitmiseks kasutavad.

6.3 Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest sõltumata sellest, kas rikkumine leidis aset Poole või tema lähikondlaste (perekonnaliikmete, külaliste jne) või muude sarnaste isikute süül.

6.4 Käitleja jäätmemahutite kaotsimineku või rikkumise korral kohustub Tellija hüvitama nende maksumuse.

6.5 Tellija on kohustatud hüvitama oma kohustuste mittetäitmisega tekitatud lisakulutused (kordusarvete esitamine, jäätmemahutite äravedu, ümberlaadimine, remont ja puhastamine, tühisõidukulud).

  1. TEENUSE OSUTAMISE PEATAMINE

7.1 Lepingut võib muuta ainult Käitleja ja Tellija esindajate poolt allkirjastatud kirjaliku kokkuleppega.

7.2 Käitlejal on õigus peatada teenuse osutamine käesolevate tingimuste punktide 2.3-2.5; 3.1-3.3 rikkumisel, millisel juhul on Tellija kohustatud vaatamata teenuse osutamise peatamisele, tasuma Käitlejale jäätmeveoki kohale- ja tagasisõidu eest kogumisvahendite asukohta (Tühisõit) või/ja tegelikult teostatud teenuse eest vastavalt Tellija kehtivale hinnakirjale ja Käitleja poolt esitatud arvele.

  1. TEATED

8.1 Teenuse täitmisega seotud teated esitatakse tellimuses fikseeritud e-posti aadressil või telefoni teel.

8.2 Teade loetakse kätteantuks, kui:

8.2.1 e-posti või muu kanali kaudu teate esitamine on fikseeritud tehnoloogiliselt.

8.2.2 teade on saadetud postiasutuse kaudu kirjaga ja postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.

8.3 Kiireloomulised teated loetakse edastatuks ka telefoni teel

8.4 Käitleja teenuste Üldtingimused, Müügitingimused, Hinnakiri ja muu vajalik info on kättesaadav Käitleja interneti koduleheküljel.

8.5 Tellija kohustub Käitlejat  teavitama kõikidest asjaoludest, mis takistavad tellimuse täitmist ükskõik kumma Poole poolt.

8.6 Tellija kohustub teavitama Käitlejat oma kontaktandmete muutumisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul arvates nimetatud muudatuste jõustumisest.

8.7 Tellija kohustub teatama Täitjaga seotud kontaktandmete muutumisest.